TARIMSAL DANIŞMANLIK
Tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine, ziraat odalarına ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan ve yetki belgesine sahip tarımsal danışmanlık şirketleridir.

Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin, gerçek kişilerin veya tüzel kişilerin hizmet satın alacağı Bakanlığın uygun göreceği niteliklere haiz ziraat mühendisi, veteriner hekim ve gıda mühendisleridir.

Tarım Danışmanlarının Çalışma Esasları, Yükümlülük ve Sorumlulukları:
a) Tarım danışmanları, kooperatif ve ortaklarının tarımsal üretim, işleme ve pazarlama sürecinin bütün aşamalarında karşılaştıkları problemler ve bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında fikir sahibi olmalarını, geliştirilen teknolojileri kullanmak suretiyle bu problemleri çözebilecek bilgi ve beceri kazandırılmalarını sağlayacak danışmanlık hizmeti vermekle yükümlüdürler.
b) Tarım danışmanları, sorumlu oldukları kooperatifin çalışma bölgesinde ikamet etmek zorundadırlar.
c) Tarım danışmanları, çalışma süreleri içinde programlanan ve kendilerine bildirilen eğitim faaliyetlerine katılmakla yükümlüdürler.
d) Tarım danışmanları, kooperatif üyelerine yönelik faaliyetlerini ve hizmetlerini kayıt altına alır, bir suretini İl/İlçe Müdürlüklerine teslim eder, kooperatifin ortaklar bazında üretim durumlarını, faaliyetlerini ve tarımsal varlıklarını belirlenecek sürelerde İl/İlçe Müdürlüklerine bildirir. Bu kayıtların yapılabilmesi için gerekli olan formlar İl/İlçe Müdürlükleri vasıtasıyla danışmanlara ulaştırılır.
e) Kooperatif ve üyelerine danışmanlık hizmetinin verilmesinde uygulama yanlışlığı, hatalı telkinde bulunulması, iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygun yapılmaması, meslek ahlakına aykırı davranılması, bilgi ve deneyimin üyelerin yararına kullanılmaması gibi nedenlerle kooperatif üyelerinin zarara uğraması durumunda bu zarar genel hükümlere göre danışmandan tahsil edilir. Ancak danışmanın uyarılarını dikkate almayan üye/üyelerin tazmin talepleri geçersizdir.
f) Tarım danışmanı, hizmet sözleşmesi süresince hiçbir tarımsal ticari faaliyette bulunamaz, tarımsal girdilerin ve ürünlerin satımını/alımını ve reklâmını yapamaz.
 
 
Pro WEB